\
     
YoutubeZ
   
ขบวนการลูกนกฮูก 1 ตอน เอาของกูคืนมา
ขบวนการลูกนกฮูก 2 ตอน วิญญาณพยาบาท
 
   
ขบวนการลูกนกฮูก 3 ตอน นรกสาว
ขบวนการลูกนกฮูก 4 ตอน ผ้าพันแขนผี ( Wait )